تبلیغات


چند پرسش فلسفي در باب فضاهاي مجازي- بخش سوم و پاياني


احمد راسخي لنگرودي 

 


سرگرمي و اعتياد
آنچه جوانان را به توسل به چنين شبكه‌هايي وامي‌دارد، نفس ارتباط است، آن هم ارتباطي از نوع مجازي و از جنس سرگرمي‌ها و دلمشغولي‌هاي روزمره، و نه حقيقي و از جنس دانش‌اندوزي و معرفت‌جويي‌. مي‌توان گفت سرگرمي‌هايي آميخته از تصاوير كه بعضا در ذيلش تك سطري نشانده‌اند و عباراتي غيرتوليدي و وام گرفته از اين و آن در قالب پست‌ها، استيكرها و استاتوس‌هاي غيرمفيد كه بيشتر به كار تفرج و سرگرمي‌هاي جواني مي‌آيد. بگذريم از اينكه همين تصاوير و تك‌عبارات غيرتوليدي، در پاره‌اي موارد آدمي را غرق در دنياي سرگرمي‌هاي ناشايست‌ها و توهم نارسيسي هم مي‌كند كه در سنين جواني سراسر مهلك و اعتيادآور است.......منبع این نوشته : منبع