تبلیغات


حوادث در پنجه شايعات

احمد راسخي لنگرودي

اين روزها در داخل كشور هر جا اتفاق رقت‌بار و حادثه تأسف‌برانگيزي مي‌افتد، در اذهان دسته‌اي از افراد سر از توهم توطئه باز مي‌كند! وقتي نفت‌كشي در درياي چين دچار حادثه مي‌شود و يا قطاري از ريل خارج مي‌شود؛ وقتي زلزله‌اي در استان كرمانشاه عده‌اي از هموطنان را زير آوار مي‌برد و يا گسلي در اطراف تهران فعال مي‌گردد؛ وقتي آلودگي هوا كلان‌شهرها را فرامي‌گيرد و در زمستان خبري از برف و باران نمي‌شود؛ وقتي ساختماني در حريق مي‌سوزد و فرومي‌ريزد و چندين نمونه ديگر از اين دست حوادث كه در گوشه و كنار كشور رخ مي‌دهد، شبكه‌هاي مجازي و افكار از كثرت شايعات و تحليل‌هاي بدبينانه پر مي‌شود: «برنامه‌ريزي شده است»، «دستهايي پشت پرده است»، «از قدرت‌هاي خارجي آب مي‌خورد» و...!
به راستي چرا اين روزها بازار شايعات داغ است و .........منبع این نوشته : منبع