تبلیغات


زندگي در پرتو انديشه

احمد راسخي لنگرودي

جهان انسان، جهان انديشه است و زندگي بدون انديشه سزاوار انسان‌بودن و انسان‌شدن نيست. انديشه برترين نمود جان انساني است. انديشه عين نحوة بودن انساني ماست، و درحقيقت هر كس تا بدان حد هست كه مي‌انديشد. در پرتو انديشه است كه مبادي و غايات را مي‌توان شناخت و خبر از جاودانگي و چگونه جاودانه ‌ماندن را داد. در سايه انديشه است كه مي‌توان زندگي را مشق مردن دانست. در ساحت انديشه موتور محركة نقد روشن مي‌شود و محصولات عقلي از دهليز پيچ در پيچ آن مي‌گذرد و به مرحله پالايش و بلوغ مي‌رسد. در اين پرتو است كه خود را مي‌يابيم و با جهان، تاريخ و ديگران نسبت منطقي برقرار مي‌داريم. نسيم آزادي، اميد و صلح در اينجا وزيدن مي‌گيرد و جان‌ها را از عطر خوش خود معطر مي‌سازد. در پرتو انديشه است كه دلشاد و سرزنده بر فراز قله‌هاي فرهنگ و تمدن راه مي‌پيموييم، از انحطاط و عقب‌ماندگي مي‌رهيم و رهنمون به فردايي بهتر و شكوفاتر مي‌شويم. انديشه مقرر مي‌دارد كه چگونه بايد زيست و چگونه زندگي معنادار را در دل بي‌معنايي در پيش بگيريم. انديشه تعيين‌گر اين معناست كه .......منبع این نوشته : منبع